• دره خوشرو یا خوشرود یکی از دره‌های زیبا و سرسبز بین جاغرق و نغندر در نزدیکی مشهد و مناسب طبیعت گردی برای کودکان و بزرگسالان است.