نام شاخص حجم ارزش دفعات معامله بالاترین کمترین قیمت پایانی قیمت آخرین روز قبل
مقدار تغییر مقدار تغییر