الف

بدهکارترین کشورهای جهان کدام اند؟


10 آبان 1399 - 15:05
5f9d4c6425366_5f9d4c6425378
ایرلند بیشترین نسبت و آمریکا بیشترین مقدار بدهی در جهان را دارند.

=طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه اکتبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۲۵۶ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۳۸.۴۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۸۱ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۸۲۰ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۴۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۴.۸۰ درصد

۳- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۴۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۷۴۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۸۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۹۱ درصد

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۸۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۵۲۲ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۴۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۱۹ درصد

۵- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۲۱۴ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۰.۲۳  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۲.۴۹ درصد

۶- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: دو تریلیون و ۶۶۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۴۹.۹۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۴.۱۹ درصد

رتبه دیگر کشورها:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۱۹ تریلیون ۷۸۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۱.۶۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۶.۹۴ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۸۸۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۱۴ تریلیون و ۵۶۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶۶ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۵۷۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: چهار تریلیون و ۵۳۸ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۲.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۰.۰۶ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۳ میلیون و ۸۴۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون و ۷۵۹ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۷.۹۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۸.۶۲ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۷ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون ۴۶۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۴۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۷۹ درصد

ایرلند بیشترین نسبت و آمریکا بیشترین مقدار بدهی در جهان را دارند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5f9d4c6425366_5f9d4c6425378

=طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه اکتبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۲۵۶ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۳۸.۴۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۸۱ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۸۲۰ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۴۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۴.۸۰ درصد

۳- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۴۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۷۴۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۸۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۹۱ درصد

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۸۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۵۲۲ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۴۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۱۹ درصد

۵- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۲۱۴ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۰.۲۳  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۲.۴۹ درصد

۶- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: دو تریلیون و ۶۶۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۴۹.۹۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۴.۱۹ درصد

رتبه دیگر کشورها:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۱۹ تریلیون ۷۸۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۱.۶۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۶.۹۴ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۸۸۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: ۱۴ تریلیون و ۵۶۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶۶ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۵۷۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: چهار تریلیون و ۵۳۸ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۲.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۰.۰۶ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۳ میلیون و ۸۴۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون و ۷۵۹ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۷.۹۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۸.۶۲ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۷ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر: سه تریلیون ۴۶۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۶.۴۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۷۹ درصد

منبع: ایسنا

317

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان