الف

رای متهمان شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب در مشهد صادر شد


28 بهمن 1398 - 13:24
a62b62d4f3
رأی دادگاه متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز مرتبط با اپوزیسیون خارج‌نشین و گروهک منافقین از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر شد.

دادگستری‌کل خراسان رضوی روز دوشنبه اعلام کرد: پس از وصول مستندات پرونده، شکایت‌کنندگان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اطلاع‌رسانی مقامات و اشخاص رسمی، همچنین با اعلام ضابطان دادگستری، تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و رسیدگی اولیه طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای هشت متهم این پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع شد. پس از آن دادگاه با رعایت همه موازین قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات هشت متهم شامل:

۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد/ ۲- آقای (م – ن) فرزند علی‌اصغر/ ۳- آقای (ر-م) فرزند محمدتقی/ ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم/ ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم/ ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا/ ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله و ۸- آقای (م – ق) فرزند احمدعلی به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با قصد برهم زدن امنیت کشور محکوم کرده است.

دادگستری‌کل خراسان رضوی اتهام این افراد را "فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام برشمرد و اعلام کرد: دادگاه با تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها، همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمان و پس از طی تشریفات قانونی اقدام به صدور رأی در خصوص آنها کرد و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیفهای نخست تا هشتم را محرز تشخیص داد و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمان را به حبس با درجات مختلف و دیگر مجازاتهای تکمیلی محکوم نموده است.

"با توجه به فضاسازی از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرایم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، بدینوسیله مجدداً تأکید می‌شود که اولاً، تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهکهای غیرقانونی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که به موجب قانون، دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.
ثانیاً، برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هریک از عناوین اتهامی مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجرا می باشد و نه جمع مجازاتها. 
ثالثاً، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بوده و چه بسا در مرحله تجدیدنظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود. 
در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازاتهای سنگین تعیین شده، خلاف واقع و دروغی آشکار است.

مضافاً، تجمیع محکومیتهای غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت همه متهمان، برخلاف موازین حقوقی و قضایی اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.
دادگستری‌کل خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: جزییات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود

رأی دادگاه متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز مرتبط با اپوزیسیون خارج‌نشین و گروهک منافقین از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a62b62d4f3
28 بهمن 1398 - 13:24

دادگستری‌کل خراسان رضوی روز دوشنبه اعلام کرد: پس از وصول مستندات پرونده، شکایت‌کنندگان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اطلاع‌رسانی مقامات و اشخاص رسمی، همچنین با اعلام ضابطان دادگستری، تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و رسیدگی اولیه طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای هشت متهم این پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع شد. پس از آن دادگاه با رعایت همه موازین قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات هشت متهم شامل:

۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد/ ۲- آقای (م – ن) فرزند علی‌اصغر/ ۳- آقای (ر-م) فرزند محمدتقی/ ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم/ ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم/ ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا/ ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله و ۸- آقای (م – ق) فرزند احمدعلی به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با قصد برهم زدن امنیت کشور محکوم کرده است.

دادگستری‌کل خراسان رضوی اتهام این افراد را "فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام برشمرد و اعلام کرد: دادگاه با تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها، همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمان و پس از طی تشریفات قانونی اقدام به صدور رأی در خصوص آنها کرد و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیفهای نخست تا هشتم را محرز تشخیص داد و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمان را به حبس با درجات مختلف و دیگر مجازاتهای تکمیلی محکوم نموده است.

"با توجه به فضاسازی از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرایم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، بدینوسیله مجدداً تأکید می‌شود که اولاً، تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهکهای غیرقانونی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که به موجب قانون، دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.
ثانیاً، برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هریک از عناوین اتهامی مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجرا می باشد و نه جمع مجازاتها. 
ثالثاً، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بوده و چه بسا در مرحله تجدیدنظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود. 
در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازاتهای سنگین تعیین شده، خلاف واقع و دروغی آشکار است.

مضافاً، تجمیع محکومیتهای غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت همه متهمان، برخلاف موازین حقوقی و قضایی اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.
دادگستری‌کل خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: جزییات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود

منبع: ایرنا

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان