الف

شگرد جدید: انتخاب سوژه سرقت از فضای مجازی

بالا رفتن از «دیوار» مردم!


30 اردیبهشت 1398 - 16:34
5ce297cf84308_5ce297cf8430a
دو سارقی که تصمیم گرفتند از بین آگهی های درج شده فروش خودرو در سایت «دیوار» موردی را برای سرقت انتخاب کنند، 24 ســاعت پس از سرقت شناسایی و یکی از آنها دستگیر شد.

به گزارش مشهد فوری، اوایل اردیبهشت ماه یکی از شهروندان مشهدی بــا پلیس 110 تماس گرفــت و در حالی که دچار اســترس شدیدی شــده بود از پلیس 110 خواســت به خیابــان آزادی بیاید؛ زیرا سارقان، خودرو پژو 207 او را به شیوهای خشن سرقت کرده بودند.

 با توجه به این ماجرا اپراتور مربوط خبر اعلام ســرقت در محدوده کلانتری را مخابره کرد و از تیم تجسس کلانتری سجاد خواست برای بررسی ماجرا راهی بلوار آزادی شوند.

 کمی بعد تیمی از مأموران تجسس کلانتری در محل اعلام جرم حاضر و تحقیقات پلیسی خود را همزمان با شناسایی مال‌باخته آغاز کردند.

 مالباخته که جوانی حدود 30 ســاله بود در تشریح ماجرای ســرقت خودرو به مأموران گفت: چنــدی پیش یکی از آشــنایان که مالک خودرو پژو 207 بود از من خواســت خودرویش را بفروشم، من هم برای این کار به سراغ ســایت «دیوار» رفتم و مشخصات خودرو، قیمت و... را ثبت کردم.

 چند ســاعت بعد فردی با من تماس گرفت و مدعی شد خودرو را پسندیده و با قیمت اعلام شده مشــکلی ندارد و میخواهد برای دیدن خودرو و تست فنی آن با من ملاقات کند.

 من هــم آدرس مغازه‌ام را کــه چند خیابان پایین‌تر اســت به او دادم. تلفن همراهم زنگ خورد فردی که خود را خریدار معرفی کرده بود گفت مقابل مغازه رســیده است.

پس از آنکه از مغازه بیرون رفتم دو جوان حدود 23 یا 24 ساله قوی هیکل را دیدم که منتظر من هستند. آنها کمی دور خودرو چرخیدند و از من خواستند تا برای تست زیرپای خودرو پشت فرمان آن بنشینند و مسافتی را طی کنند؛ من هم قبول کــردم و یکی از آنها پشــت فرمان نشســت و خودرو را در بلوار آزادی به حرکت درآورد.

 حمله با شوکر و سرقت خودرو

چند خیابان دور نشده بودیم که یکی از آنها به بهانه آنکه می‌خواهد سیگار بخرد درخواست کرد خودرو متوقف شــود تا خودرو از حرکت ایســتاد فرد دیگر با شوکری که زیر لباسش مخفی کرده بود به من حمله کرد، سپس من را از خودرو پایین انداختند و متواری شدند.

 با ثبت این واقعه و انجام فرایند انتظامی، پرونده برای کسب دستورات قضایی در این زمینه به دادسرای ناحیه 2 مشهد ارسال و پس از آن به شعبه 203 بازپرسی ارجاع و دستورات قضایی لازم در این زمینه به پلیس داده شد.

 همزمــان با این اقدام مشــخصات خودرو در ســامانه‌های مربوط ثبت و پالک خودرو قفل و شناســایی عاملان این اقدام در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

 سارق: سایت «دیوار» را باز و خودرو را انتخاب کردیم!

 هنوز 24 ســاعت از وقوع جرم نگذشته بود که یکی از تیم‌های گشت نامحسوس دایره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی اســتان در بلوار حر که به نحوه تردد یک دستگاه خودرو پژو 207 مشــکوک و به سرعت مشخصات خودرو را استعلام گرفتند.

در پی پاسخ مرکز فرماندهی مشــخص شد خودرو مذکور روز گذشــته در بلوار آزادی به شیوهای خشن سرقت و عاملان این اقدام هم تحت تعقیب دستگاه قضایی هســتند، بر همین اساس مأموران در یک فرصت مناســب طوری که راننده امکان فرار از محل را نداشــته باشد، خــودرو را متوقف و تنها سرنشــین آن را بازداشت کردند.

 جوان بازداشت شده که یکی از سارقان خشن بود وقتی همه چیز را لو رفته دید در اعترافاتش گفت: من و دوســتم به هویت «م.ب» پس از بازکردن سایت «دیوار» تصمیم گرفتیم دست به این سرقت بزنیم.

 در ادامه به بهانه خریدار به محل مراجعه و همدستم با شوکر به مالباخته حمله‌ور و خودرو را سرقت کردیم!

 در ادامه متهم به شــعبه بازپرســی منتقل و در حالی که به مشارکت در سرقت مسلحانه تفهیم اتهام و برای وی قرار قانونی صادر شد، دیگر عامل این اقدام که متواری بود هم توسط مأموران تحت تعقیب قرار گرفت.

دو سارقی که تصمیم گرفتند از بین آگهی های درج شده فروش خودرو در سایت «دیوار» موردی را برای سرقت انتخاب کنند، 24 ســاعت پس از سرقت شناسایی و یکی از آنها دستگیر شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5ce297cf84308_5ce297cf8430a
30 اردیبهشت 1398 - 16:34

به گزارش مشهد فوری، اوایل اردیبهشت ماه یکی از شهروندان مشهدی بــا پلیس 110 تماس گرفــت و در حالی که دچار اســترس شدیدی شــده بود از پلیس 110 خواســت به خیابــان آزادی بیاید؛ زیرا سارقان، خودرو پژو 207 او را به شیوهای خشن سرقت کرده بودند.

 با توجه به این ماجرا اپراتور مربوط خبر اعلام ســرقت در محدوده کلانتری را مخابره کرد و از تیم تجسس کلانتری سجاد خواست برای بررسی ماجرا راهی بلوار آزادی شوند.

 کمی بعد تیمی از مأموران تجسس کلانتری در محل اعلام جرم حاضر و تحقیقات پلیسی خود را همزمان با شناسایی مال‌باخته آغاز کردند.

 مالباخته که جوانی حدود 30 ســاله بود در تشریح ماجرای ســرقت خودرو به مأموران گفت: چنــدی پیش یکی از آشــنایان که مالک خودرو پژو 207 بود از من خواســت خودرویش را بفروشم، من هم برای این کار به سراغ ســایت «دیوار» رفتم و مشخصات خودرو، قیمت و... را ثبت کردم.

 چند ســاعت بعد فردی با من تماس گرفت و مدعی شد خودرو را پسندیده و با قیمت اعلام شده مشــکلی ندارد و میخواهد برای دیدن خودرو و تست فنی آن با من ملاقات کند.

 من هــم آدرس مغازه‌ام را کــه چند خیابان پایین‌تر اســت به او دادم. تلفن همراهم زنگ خورد فردی که خود را خریدار معرفی کرده بود گفت مقابل مغازه رســیده است.

پس از آنکه از مغازه بیرون رفتم دو جوان حدود 23 یا 24 ساله قوی هیکل را دیدم که منتظر من هستند. آنها کمی دور خودرو چرخیدند و از من خواستند تا برای تست زیرپای خودرو پشت فرمان آن بنشینند و مسافتی را طی کنند؛ من هم قبول کــردم و یکی از آنها پشــت فرمان نشســت و خودرو را در بلوار آزادی به حرکت درآورد.

 حمله با شوکر و سرقت خودرو

چند خیابان دور نشده بودیم که یکی از آنها به بهانه آنکه می‌خواهد سیگار بخرد درخواست کرد خودرو متوقف شــود تا خودرو از حرکت ایســتاد فرد دیگر با شوکری که زیر لباسش مخفی کرده بود به من حمله کرد، سپس من را از خودرو پایین انداختند و متواری شدند.

 با ثبت این واقعه و انجام فرایند انتظامی، پرونده برای کسب دستورات قضایی در این زمینه به دادسرای ناحیه 2 مشهد ارسال و پس از آن به شعبه 203 بازپرسی ارجاع و دستورات قضایی لازم در این زمینه به پلیس داده شد.

 همزمــان با این اقدام مشــخصات خودرو در ســامانه‌های مربوط ثبت و پالک خودرو قفل و شناســایی عاملان این اقدام در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

 سارق: سایت «دیوار» را باز و خودرو را انتخاب کردیم!

 هنوز 24 ســاعت از وقوع جرم نگذشته بود که یکی از تیم‌های گشت نامحسوس دایره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی اســتان در بلوار حر که به نحوه تردد یک دستگاه خودرو پژو 207 مشــکوک و به سرعت مشخصات خودرو را استعلام گرفتند.

در پی پاسخ مرکز فرماندهی مشــخص شد خودرو مذکور روز گذشــته در بلوار آزادی به شیوهای خشن سرقت و عاملان این اقدام هم تحت تعقیب دستگاه قضایی هســتند، بر همین اساس مأموران در یک فرصت مناســب طوری که راننده امکان فرار از محل را نداشــته باشد، خــودرو را متوقف و تنها سرنشــین آن را بازداشت کردند.

 جوان بازداشت شده که یکی از سارقان خشن بود وقتی همه چیز را لو رفته دید در اعترافاتش گفت: من و دوســتم به هویت «م.ب» پس از بازکردن سایت «دیوار» تصمیم گرفتیم دست به این سرقت بزنیم.

 در ادامه به بهانه خریدار به محل مراجعه و همدستم با شوکر به مالباخته حمله‌ور و خودرو را سرقت کردیم!

 در ادامه متهم به شــعبه بازپرســی منتقل و در حالی که به مشارکت در سرقت مسلحانه تفهیم اتهام و برای وی قرار قانونی صادر شد، دیگر عامل این اقدام که متواری بود هم توسط مأموران تحت تعقیب قرار گرفت.

منبع: قدس آنلاین

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان