شناسه خبر: ۱۶۱۲۸۷
لینک کوتاه کپی شد

طرح «سلامت خانواده» ۵۰ هزار شهرنشین گناباد را زیر پوشش گرفت

رییس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: گناباد یکی از مناطق منتخب برنامه «سلامت خانواده» در استان خراسان رضوی است و اکنون ۵۰ هزار نفر جمعیت شهری در این شهرستان زیر پوشش طرح مزبور قرار گرفته‌اند.

طرح «سلامت خانواده» ۵۰ هزار شهرنشین گناباد را زیر پوشش گرفت

به گزارش مشهد فوری؛ دکتر رضا احمدی افزود: این تعداد جمعیت در قالب ۱۸ گروه سلامت سازماندهی شده اند که هر گروه سلامت متشکل از یک پزشک و ۲ مراقب سلامت خدمات لازم را به خانواده ها ارائه می دهند.

وی هدف از اجرای برنامه سلامت خانواده را پوشش همگانی سلامت شامل پوشش کامل جمعیت، ارایه بسته خدمتی جامع و کاهش پرداخت هزینه های درمانی توسط مردم در قالب ساختار شبکه بهداشت ذکر کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: مدیریت سرانه ارائه خدمت در سطح یک و بخشی از خدمات سرپایی سطح دو و ارائه خدمات نوین سلامت در مناطق حاشیه نشین و شهری بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت از جمله برنامه‌هایی است که در قالب طرح سلامت خانواده ارائه می‌شود.

وی افزایـش دسترسـی جمعیـت تحت پوشـش بـه خدمـات سـلامت، افزایـش نـرخ بـاروری کلـی بـه حداقل ۲ و نیم درصد و افزایـش پوشـش بیمـه گروه‌هـای آسـیب‌پذیر و کم تـوان مالـی را از دیگر اهداف اجرای طرح مزبور عنوان کرد.

دکتر احمدی گفت: امکان ارائـه خدمـات بـا کیفیـت و ایمـن، ارتقای آگاهی عمومی و سواد سلامت آحاد جامعه برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و اجتماع، غربالگــری جامعــه بــر اســاس آموزه‌هــای ســبک زندگــی ســالم از نــگاه طــب ایرانــی، ارتقـاء و بهبـود زیرسـاخت واحدهـای ارائـه خدمـات در سـطوح مختلـف، افزایـش دسترسـی مـردم بـه خدمـات ادغام ‌یافتـه طـب ایرانـی و اســتقرار کامــل شــبکه آزمایشگاهی در قالـب نظـام سـطح‌بندی شـبکه از مزایای اجرای طرح سلامت خانواده است.

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم به خبرنگار ایرنا گفت:‌ طرح سلامت خانواده همان طرح پزشک خانواده سابق است که از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و با افزایش سطح کمی و کیفی به تازگی به طرح سلامت خانواده تغییر نام یافته است.

دکتر جواد صادقی نسب اضافه کرد:‌ در طرح سلامت خانواده مراقبان بهداشتی خانه های بهداشت و مراکز درمانی به بررسی سلامت خانواده ها و افراد تحت پوشش می پردازند و در صورت نیاز به پزشک ارجاع می دهند.

وی اظهار داشت:‌ این طرح در سنوات قبل تحت عنوان پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شامل بجستان و کاخک اجرا می شد، اکنون در شهرهای بیشتر از ۲۰ هزار نفر در حال اجراست و شهر گناباد با ۵۰ هزار نفر جمعیت را زیر پوشش دارد.

دانشگاه علوم پزشکی گناباد با ۲ بیمارستان علامه بهلول گنابادی و آیت الله مدنی، ۱۷ مرکز سلامت، ۴۶ خانه بهداشت و ۱۶ پایگاه اورژانس و یک پایگاه اورژانس هوایی مشغول ارائه خدمت به مردم شهرستان های گناباد و بجستان در جنوب خراسان رضوی است.
بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم این شهرستانها زیر پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار دارند.

 

ارسال نظر