واکنش فرماندار مشهد به گزارش روزنامه رسمی درباره حاشیه شهر


25 اردیبهشت 1397 - 22:32
فرماندار مشهد نسبت به مطالب درج شده در یکی از رسانه های مکتوب در خصوص عملکرد دولت در حاشیه شهر واکنش نشان داد.

به گزارش مشهد فوری، محمد رحیم نوروزیان طی یادداشتی به مطالب درج شده در یکی از رسانه های مکتوب پاسخ داد.

وی ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های اعضای ستاد بازآفرینی محدوده ها و محلات شهرستان مشهد و تاکید بر سخنان رییس جمهور محترم در آخرین سفر به مشهدمقدس خاطر نشان کرد: باتوجه به حجم عظیم زائران وارده به این شهر و گردش پولی زیادی که به همراه دارد، باید بتوانیم این گردش پولی را به سمت بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهر هدایت کنیم و برای افراد ساکن در این مناطق ایجاد مسکن مناسب وایجاداشتغال درشهر نماییم.

نوروزیان گفت : درواقع رسالت اصلی این ستاد بررسی و پرداختن به مشکلات حاشیه شهر است وبراساس دستوروتاکیداستاندارمحترم توجه به حاشیه شهراولویت همه دستگاهها است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به یادداشتی درهفته گذشته در یکی از رسانه های مکتوب افزود: متاسفانه بدون اشراف واطلاع دقیق مطالبی طرح شد که هم برخلاف توقع ازمشی وروش منصفانه این روزنامه درگذشته بود وهم جفادرحق دستگاههای مختلفی بودکه طی چندسال گذشته کارهای مهمی درحاشیه شهرانجام داده اند.

وی گفت: ما ابدا مدعی نبودن مشکل درحاشیه شهرنیستیم چراکه این مشکلات ریشه در50 سال گذشته دارد و در این دولت ایجادنشده بلکه صداقت وشهامت این دولت موجب شد این مسائل اززیرمیز به روی میز بیاید و بدون تظاهروعوامفریبی برای حل آن تلاش گردید، اگرآمارمقایسه ای سال 96 باسال قبل شاهدکاهش جرایم درحاشیه شهراست همه دستگاهها اعم ازاجرایی ، انتظامی ،امنیتی،قضایی ،فرهنگی وحتی آستانقدس تلاش وهمکاری کرده‌اند اما متاسفانه نویسنده یادداشت مزبور بدون توجه واطلاع ضمن اینکه نوعی چندگانگی وانشقاق را القاکرده ، نتیجه گیری نادرستی نموده وبدون ارایه آماروارقام مشخص ادعاکرده است.

اگرسرمایه گذاری های سپاه و حوزه های علمیه وشهرداری راجداکنیم دولت چه کاری انجام داده؟! اولا مادست همه کسانی که درحاشیه شهر کارمیکنند میبوسیم واز زحمات و اقدامات عزیزان سپاه ، حوزه علمیه ،شهرداری ودیگران تشکر میکنیم درثانی بخش مهمی از اعتباراتی که این عزیزان هم هزینه میکنند اعتبارات دولتی ویابامساعدت دستگاههای دولتی است. 

 وانگهی این برادرعزیز وبرخی دیگرازعزیزان توجه ندارندکه اقدمات عمرانی درحاشیه شهرصرفا موکول به ردیف اعتباری خاص حاشیه نبوده ونیست که تصورشود اگردولت برای این ردیف پولی نگذاشت پس کاری درحاشیه شهرر انجام نشده است.

فرماندارمشهد در ادامه افزود: بودجه حاشیه شهر یک کمک فوق العاده است وگرنه همه دستگاهها پروژه ها واقدامات متعدد ومتنوعی رادرحاشیه شهر با استفاده ازسایرمنابع وبودجه های خود داشته ودارند که اتفاقا بسیار بیش از ارقامی است که توسط عزیزانمان هزینه شده ودرجوابیه ای که روابط عمومی استانداری درپاسخ به این مطلب روزنامه داده آماروارقام دقیق ذکرشده، هرچند باکمال تاسف وتعجب روزنامه دریک اقدام غیرحرفه ای، جوابیه را به جای چاپ در روزنانه رسمی، درنشریه محلی آن درج کرده است!

نوروزیان افزود: ما کلیه انتقادهایی که به دولت می شود را گوش می کنیم و پذیراییم وازمخالفین دولت هم بابت بیان مطالب درست وحتی نادرستشان ویا بزرگنمایی کردنها ممنونیم چراکه باعث میشوند متوجه ودقت بیشتری کرده و اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد اما بهتر است انتقادات از روی آگاهی و دانش و بدون هرگونه سوگیری وجهت گیری خاص باشد.

وی تصریح کرد: انتقاد زمانی ارزشمند واقعی خودرا داراست که با تحقیق و بررسی همه جانبه ی موضوع و مدارک و مستندات باشد. باتوجه به اینکه ما این روزنامه را منصف ،مستدل و در راستای بیان حقایق شناخته ایم انتظار داریم در مورد برخی مطالب تفحص ودقت بیشتری صورت پذیرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت خروجی جلسات ستاد افزود: حاشیه شهر از برنامه‌های اصلی کار ماست بنابر این از همه مسئولین تقاضا دارم جهت ارتقاء اهداف ستاد به دور از هرگونه پراکنده کاری، علاوه بر هماهنگی و پیگیری های سازمانی و ارائه به موقع گزارشات، از مشارکت مردم در غالب شورایاران محله و سایر سازمان ها نیز استفاده نمایند. با مشارکت بیشتروخردجمعی وکمک مردم و سازمان ها میتوانیم شاهد بهسازی وبازسازی بافتهای فرسوده ودرنتیجه کاهش نرخ جرم و جنایت، فعالیت قاچاقچیان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ... در این مناطق باشیم.

فرماندار مشهد نسبت به مطالب درج شده در یکی از رسانه های مکتوب در خصوص عملکرد دولت در حاشیه شهر واکنش نشان داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

25 اردیبهشت 1397 - 22:32

به گزارش مشهد فوری، محمد رحیم نوروزیان طی یادداشتی به مطالب درج شده در یکی از رسانه های مکتوب پاسخ داد.

وی ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های اعضای ستاد بازآفرینی محدوده ها و محلات شهرستان مشهد و تاکید بر سخنان رییس جمهور محترم در آخرین سفر به مشهدمقدس خاطر نشان کرد: باتوجه به حجم عظیم زائران وارده به این شهر و گردش پولی زیادی که به همراه دارد، باید بتوانیم این گردش پولی را به سمت بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهر هدایت کنیم و برای افراد ساکن در این مناطق ایجاد مسکن مناسب وایجاداشتغال درشهر نماییم.

نوروزیان گفت : درواقع رسالت اصلی این ستاد بررسی و پرداختن به مشکلات حاشیه شهر است وبراساس دستوروتاکیداستاندارمحترم توجه به حاشیه شهراولویت همه دستگاهها است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به یادداشتی درهفته گذشته در یکی از رسانه های مکتوب افزود: متاسفانه بدون اشراف واطلاع دقیق مطالبی طرح شد که هم برخلاف توقع ازمشی وروش منصفانه این روزنامه درگذشته بود وهم جفادرحق دستگاههای مختلفی بودکه طی چندسال گذشته کارهای مهمی درحاشیه شهرانجام داده اند.

وی گفت: ما ابدا مدعی نبودن مشکل درحاشیه شهرنیستیم چراکه این مشکلات ریشه در50 سال گذشته دارد و در این دولت ایجادنشده بلکه صداقت وشهامت این دولت موجب شد این مسائل اززیرمیز به روی میز بیاید و بدون تظاهروعوامفریبی برای حل آن تلاش گردید، اگرآمارمقایسه ای سال 96 باسال قبل شاهدکاهش جرایم درحاشیه شهراست همه دستگاهها اعم ازاجرایی ، انتظامی ،امنیتی،قضایی ،فرهنگی وحتی آستانقدس تلاش وهمکاری کرده‌اند اما متاسفانه نویسنده یادداشت مزبور بدون توجه واطلاع ضمن اینکه نوعی چندگانگی وانشقاق را القاکرده ، نتیجه گیری نادرستی نموده وبدون ارایه آماروارقام مشخص ادعاکرده است.

اگرسرمایه گذاری های سپاه و حوزه های علمیه وشهرداری راجداکنیم دولت چه کاری انجام داده؟! اولا مادست همه کسانی که درحاشیه شهر کارمیکنند میبوسیم واز زحمات و اقدامات عزیزان سپاه ، حوزه علمیه ،شهرداری ودیگران تشکر میکنیم درثانی بخش مهمی از اعتباراتی که این عزیزان هم هزینه میکنند اعتبارات دولتی ویابامساعدت دستگاههای دولتی است. 

 وانگهی این برادرعزیز وبرخی دیگرازعزیزان توجه ندارندکه اقدمات عمرانی درحاشیه شهرصرفا موکول به ردیف اعتباری خاص حاشیه نبوده ونیست که تصورشود اگردولت برای این ردیف پولی نگذاشت پس کاری درحاشیه شهرر انجام نشده است.

فرماندارمشهد در ادامه افزود: بودجه حاشیه شهر یک کمک فوق العاده است وگرنه همه دستگاهها پروژه ها واقدامات متعدد ومتنوعی رادرحاشیه شهر با استفاده ازسایرمنابع وبودجه های خود داشته ودارند که اتفاقا بسیار بیش از ارقامی است که توسط عزیزانمان هزینه شده ودرجوابیه ای که روابط عمومی استانداری درپاسخ به این مطلب روزنامه داده آماروارقام دقیق ذکرشده، هرچند باکمال تاسف وتعجب روزنامه دریک اقدام غیرحرفه ای، جوابیه را به جای چاپ در روزنانه رسمی، درنشریه محلی آن درج کرده است!

نوروزیان افزود: ما کلیه انتقادهایی که به دولت می شود را گوش می کنیم و پذیراییم وازمخالفین دولت هم بابت بیان مطالب درست وحتی نادرستشان ویا بزرگنمایی کردنها ممنونیم چراکه باعث میشوند متوجه ودقت بیشتری کرده و اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد اما بهتر است انتقادات از روی آگاهی و دانش و بدون هرگونه سوگیری وجهت گیری خاص باشد.

وی تصریح کرد: انتقاد زمانی ارزشمند واقعی خودرا داراست که با تحقیق و بررسی همه جانبه ی موضوع و مدارک و مستندات باشد. باتوجه به اینکه ما این روزنامه را منصف ،مستدل و در راستای بیان حقایق شناخته ایم انتظار داریم در مورد برخی مطالب تفحص ودقت بیشتری صورت پذیرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت خروجی جلسات ستاد افزود: حاشیه شهر از برنامه‌های اصلی کار ماست بنابر این از همه مسئولین تقاضا دارم جهت ارتقاء اهداف ستاد به دور از هرگونه پراکنده کاری، علاوه بر هماهنگی و پیگیری های سازمانی و ارائه به موقع گزارشات، از مشارکت مردم در غالب شورایاران محله و سایر سازمان ها نیز استفاده نمایند. با مشارکت بیشتروخردجمعی وکمک مردم و سازمان ها میتوانیم شاهد بهسازی وبازسازی بافتهای فرسوده ودرنتیجه کاهش نرخ جرم و جنایت، فعالیت قاچاقچیان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ... در این مناطق باشیم.

22 /27

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.