قاتل‌های بی خبر!


6 فروردین 1399 - 19:09
b6d076c291
غلامرضا بنی اسدی روزنامه‌نگار

به سلامت خودمان، رحم کنیم و اسبِ راهوار ویروسِ مرگ آفرین نباشیم. به ترور سلامت و جان دیگران برنخیزیم با نقش آفرینی در زنجیره انتقال کرونا. این درست که سفر بین شهری و آمد و شدهای غیر ضرورِ درون شهری، جرم انگاری نشده است تا قانون یقه ما را بگیرد اما قطعا می‌توان گناه انگاری کرد این خروج‌ها را وقتی باعث شیوع ویروس و سلامت سوز می‌شود. قطعا در قیامت باید پاسخگوی این رفتار باشیم و در سیاهه اعمال ما شاید قتل‌هایی به قلم آید که از آن خبر نداریم. بله بی‌آنکه بدانیم، با قرق‌شکنی، مسئولیت شرعیِ پیامدهایِ انتقالِ ویروس مرگ را به ذمه می گیریم. جوابگو هم باید باشیم. اگر نه امروز، در فردایی که اصلا نمی‌شود گناهی را پنهان کرد.

غلامرضا بنی اسدی روزنامه‌نگار

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b6d076c291
6 فروردین 1399 - 19:09

به سلامت خودمان، رحم کنیم و اسبِ راهوار ویروسِ مرگ آفرین نباشیم. به ترور سلامت و جان دیگران برنخیزیم با نقش آفرینی در زنجیره انتقال کرونا. این درست که سفر بین شهری و آمد و شدهای غیر ضرورِ درون شهری، جرم انگاری نشده است تا قانون یقه ما را بگیرد اما قطعا می‌توان گناه انگاری کرد این خروج‌ها را وقتی باعث شیوع ویروس و سلامت سوز می‌شود. قطعا در قیامت باید پاسخگوی این رفتار باشیم و در سیاهه اعمال ما شاید قتل‌هایی به قلم آید که از آن خبر نداریم. بله بی‌آنکه بدانیم، با قرق‌شکنی، مسئولیت شرعیِ پیامدهایِ انتقالِ ویروس مرگ را به ذمه می گیریم. جوابگو هم باید باشیم. اگر نه امروز، در فردایی که اصلا نمی‌شود گناهی را پنهان کرد.

منبع: مشهد فوری