۱۷ دیماه ۴۶ تا ۱۷ دیماه ۹۸/ایران بیشه شیران بمان


18 دی 1398 - 09:21
56dd7b8b04
جواد رستم زاده خبرنگار ورزشی در یادداشتی نوشت: خاک ایران خاک زر خیز و عجیبی است. خاک رویش سرداران ، پهلوانان ، یلان و قهرمانان بی نظیر است.

ایران خاک پایداری ها و ایستادگی های تاریخی است. شگفتا که تاریخ این خاک هر از چندگاهی خودش را تکرار می کند و به یاد همه می آورد که اینجا ایران است. وطن رستم هاست، مرز آرش هاست ، جولانگاه تختی هاست ، میعادگاه کاوه ها ،زین الدین ها و سلیمانی هاست.
از 17 دیماه 46 تا 17 دیماه 98 رنگ و بوی قهرمانی و پهلوانی در این سرزمین بارها و بارها و تغییر کرد اما معنایش در دل ها و جان ها همان ماند که بود.
دیروز تختی با قهرمانی ها و پهلوانی هایش در خارج از مرزهای ایران دل مردم را شاد کرد و با فتوت و مهربانی با مردم وطنش نامی نیک از خودش بر جای گذاشت و امروز حاج قاسم سلیمانی با رشادت و اهدای جان برای حفاظت از مال و جان و ناموس مردم، اسطوره ای بی بدیل در قلب مردم ایران و جهان شد.
دیروز در میدان کشتی و گود زورخانه ها حریفی را یارای ایستادن مقابل تختی نبود و امروز در میدان جهاد و مبارزه دشمنی را تاب نگاه در نگاه حاج قاسم نبود.
پهلوانان ایران زمین همه گاه از پشت خنجر خورده اند. دیروز و در المپیک رم حریف چون توان خاک کردن تختی را نداشت ناجوانمردانه با سر به چشم تختی كوبید و با خونین كردن صورت او مدال طلا را از ایران ربود و امروز یانکی ها چون یارای حمله مستقیم به حاج قاسم را نداشتند از پشت سر و با راکد بر مرکب او کوبیدند.
دیروز دل تختی را نامردمی ها خون کرد و امروز دل حاج قاسم را دشمنی ها و پلیدی ها. تختی مُرد و پهلوانی را زنده کرد و سلیمانی شهید شد و آزادگی را جانی تازه داد. از رستم سیستان تا تختی تهران و از کاوه خراسان تا حاج قاسم ایران، تاریخ این مرز پرگوهر زنده است به این پهلوانی ها و رشادت ها. امروز در «ابن بابوه» یاد و خاطره «آقا تختی» با گذشت نیم قرن گرامی داشته می شود و فردا و فرداها، نسل ها و نسل های بعد از یلی ایرانی خواهند گفت که از لشگر ثارالله کرمان طلوع کرد و تا فتح قلوب تمام آزادی خواهان و مسلمانان جهان جلوه کرد.
جهان پهلوان تختی که خانه نشین شد حریفان نفسی به راحتی کشیدند و حاج قاسم که شهید شد خواب دشمنان آشفته شد. حیات و شهادت «سردار دل» ها کابوس بدخواهان ایران شد. حالا ما مانده ایم و اسطوره هایی که درس پهلوانی و ایثارشان دیروز و امروز ما را ساخته و وطنی که با همین رشادت ها و پهلوانی ها بالنده و باشکوه ایستاده است میان تمام ت خوبی و بدی های روزگار.

جواد رستم زاده خبرنگار ورزشی در یادداشتی نوشت: خاک ایران خاک زر خیز و عجیبی است. خاک رویش سرداران ، پهلوانان ، یلان و قهرمانان بی نظیر است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

56dd7b8b04
18 دی 1398 - 09:21

ایران خاک پایداری ها و ایستادگی های تاریخی است. شگفتا که تاریخ این خاک هر از چندگاهی خودش را تکرار می کند و به یاد همه می آورد که اینجا ایران است. وطن رستم هاست، مرز آرش هاست ، جولانگاه تختی هاست ، میعادگاه کاوه ها ،زین الدین ها و سلیمانی هاست.
از 17 دیماه 46 تا 17 دیماه 98 رنگ و بوی قهرمانی و پهلوانی در این سرزمین بارها و بارها و تغییر کرد اما معنایش در دل ها و جان ها همان ماند که بود.
دیروز تختی با قهرمانی ها و پهلوانی هایش در خارج از مرزهای ایران دل مردم را شاد کرد و با فتوت و مهربانی با مردم وطنش نامی نیک از خودش بر جای گذاشت و امروز حاج قاسم سلیمانی با رشادت و اهدای جان برای حفاظت از مال و جان و ناموس مردم، اسطوره ای بی بدیل در قلب مردم ایران و جهان شد.
دیروز در میدان کشتی و گود زورخانه ها حریفی را یارای ایستادن مقابل تختی نبود و امروز در میدان جهاد و مبارزه دشمنی را تاب نگاه در نگاه حاج قاسم نبود.
پهلوانان ایران زمین همه گاه از پشت خنجر خورده اند. دیروز و در المپیک رم حریف چون توان خاک کردن تختی را نداشت ناجوانمردانه با سر به چشم تختی كوبید و با خونین كردن صورت او مدال طلا را از ایران ربود و امروز یانکی ها چون یارای حمله مستقیم به حاج قاسم را نداشتند از پشت سر و با راکد بر مرکب او کوبیدند.
دیروز دل تختی را نامردمی ها خون کرد و امروز دل حاج قاسم را دشمنی ها و پلیدی ها. تختی مُرد و پهلوانی را زنده کرد و سلیمانی شهید شد و آزادگی را جانی تازه داد. از رستم سیستان تا تختی تهران و از کاوه خراسان تا حاج قاسم ایران، تاریخ این مرز پرگوهر زنده است به این پهلوانی ها و رشادت ها. امروز در «ابن بابوه» یاد و خاطره «آقا تختی» با گذشت نیم قرن گرامی داشته می شود و فردا و فرداها، نسل ها و نسل های بعد از یلی ایرانی خواهند گفت که از لشگر ثارالله کرمان طلوع کرد و تا فتح قلوب تمام آزادی خواهان و مسلمانان جهان جلوه کرد.
جهان پهلوان تختی که خانه نشین شد حریفان نفسی به راحتی کشیدند و حاج قاسم که شهید شد خواب دشمنان آشفته شد. حیات و شهادت «سردار دل» ها کابوس بدخواهان ایران شد. حالا ما مانده ایم و اسطوره هایی که درس پهلوانی و ایثارشان دیروز و امروز ما را ساخته و وطنی که با همین رشادت ها و پهلوانی ها بالنده و باشکوه ایستاده است میان تمام ت خوبی و بدی های روزگار.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان