گازوئیل خواری 14 میلیاردی!


26 اردیبهشت 1398 - 09:09
پرونده قضایی یک جایگاه سوخت که طی چند سال گذشته و به روش های مختلفی حدود 14 میلیارد تومان گازوئیل با نرخ دولتی را به صورت عرضه خارج از شبکه فروخته بود، در دادسرای ناحیه 2 مشهد در حال رسیدگی است.

به گزارش مشهد فوری، چندی پیش به واسطه ارائه گزارشات و مستنداتی از سوی برخی افراد مسئول به دستگاه قضایی که در آنها اشاره به تخلف حرفه ای صورت گرفته در یک جایگاه سوخت در یکی از شهرستان های اطرف مشهد شده بود، دستور بررسی دقیق تمامی زوایای این ماجرا صادر شد.
با ورود ضابطان دستگاه قضایی به ماجرا و انجام اقدامات نامحسوس گسترده ای در این باره و ورود ماموران به تاریخانه این موضوع مشخص شد که طی چند سال اخیر اقدامات مشکوک فراوانی درجایگاه سوخت مذکور صورت داده شده و بازخوانی برخی مستندات از فروش حجم عظیمی از گازوئیل یارانه ای به افراد خاصی حکایت داشت.
همچینی امتداد برخی سر نخ ها این نتیجه را در پی داشت که برخی افراد مسئول در جایگاه سوخت، اوخر شب و یا ابتدای روز با دستکاری شمارنده یکی از تلمبه ها، سوخت را در چند خودروی تکراری تخلیه و آنها به سرعت از محل دور می شوند.
باتوجه به اینکه رسیدگی به این اقدام که به نوعی خیانت به بیت المال محسوب می شد، در شعبه 201 دادسرای ناحیه 2 مشهدو توسط بازپرس سالم اندای به صورت ویژه ای دردست رسیدگی قراردارد، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان پس از انجام تحقیقات میدانی، فنی و پلیسی خود 12 فردی که در این باره اطلاعاتی داشتند شناسایی و تمامی آنها رامورد بازجویی قرار دادند و به نتایج قابل توجه و عجیبی دست یافتند که تمامی اقدامات نامحسوس ومقدماتی ماموران را تایید می کرد.
*ارتباط متخلف با برخی مسئولان امر!
در میان افراد مورد تحقیق قرار گرفته یکی از نیروهای جایگاه سوخت قرار داشت که در جریان کامل ماجرا بود و در توضیح نحوه وقوع جرم به کارآگاهان گفت: تمامی تخلفات صورت گرفته توسط یکی از همکاران من درجایگاه سوخت انجام می شد. فروختن سوخت های یارانه ای را هم اکثرا در اوایل صبح و زمانی که جایگاه خلوت بودصورت می داد. فرد مطلع از ماجرا که پای او هم در این اقدام گیر است،ادامه داد:عامل فروش غیرقانونی گازوئیل که در این مسیر با فرد دیگری هم دست بود، ابتدا شماره انداز های تلمبه دستگاری و ارقام آن را کم یا زیاد می کرد، پس از آن هم سوخت را به صورت قاچاق داخل برخی تانکر های که روی خودروهای سنگین و...قرارداشت می ریخت.
گارگر جایگاه سوخت مذکور همچنین مدعی شد که عامل دست درازی به اموال عمومی درنوعی دیگر از اقدامات خود، با افرادی با هویت های «س.ک» و«ح.ر» که از نیروهای شاغل در شرکت نفت شهرستان مربوطه بودند ارتباط داشت و در ازای پرداخت حق حساب، ازآنها کارت گازوئیل دریافت و سوخت سهمیه ای را به افرادی که با آنها ارتباط داشت می فروخت.
*از فروش حواله سوخت تا بررسی حساب بانکی
او حتی حواله های گازوئیل را چند صد هزار تومان می فروخت. کارگر جایگاه سوخت ادامه داد:گاهی می شد که تریلی با مخزن مخصوص در جایگاه حاضر می شد و 2000 لیتر گازوئیل به شیوه ای که عنوان شد از چرخه قانونی خارج و در مخزن خودرو تخلیه می شد.
در ادامه باتوجه به اظهارات صریح فرد مذکور و ارئه برخی مستندات، بادستور قضایی حساب بانکی فرد متخلف مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد در بازه زمانی وقوع جرم اعداد و ارقام نامتعارفی به آن واریز و حتی از حساب خارج شده است.
در حالی که تحقیقات پلیسی نشان می داد رقم فروش گازوئیل توسط فرد مجرم در حدود 14 میلیارد تومان می باشد، بازپرس پرونده دستور داد تا دفاتر پمپ بنزین در سال های منتهی به اقدام صورت گرفته و همچنین حساب بانکی تمامی افراد دخیل در ماجرا به دقت مورد بررسی و نتیجه آن در کمترین زمان ممکن به دستگاه قضایی منعکس شود.

پرونده قضایی یک جایگاه سوخت که طی چند سال گذشته و به روش های مختلفی حدود 14 میلیارد تومان گازوئیل با نرخ دولتی را به صورت عرضه خارج از شبکه فروخته بود، در دادسرای ناحیه 2 مشهد در حال رسیدگی است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

26 اردیبهشت 1398 - 09:09

به گزارش مشهد فوری، چندی پیش به واسطه ارائه گزارشات و مستنداتی از سوی برخی افراد مسئول به دستگاه قضایی که در آنها اشاره به تخلف حرفه ای صورت گرفته در یک جایگاه سوخت در یکی از شهرستان های اطرف مشهد شده بود، دستور بررسی دقیق تمامی زوایای این ماجرا صادر شد.
با ورود ضابطان دستگاه قضایی به ماجرا و انجام اقدامات نامحسوس گسترده ای در این باره و ورود ماموران به تاریخانه این موضوع مشخص شد که طی چند سال اخیر اقدامات مشکوک فراوانی درجایگاه سوخت مذکور صورت داده شده و بازخوانی برخی مستندات از فروش حجم عظیمی از گازوئیل یارانه ای به افراد خاصی حکایت داشت.
همچینی امتداد برخی سر نخ ها این نتیجه را در پی داشت که برخی افراد مسئول در جایگاه سوخت، اوخر شب و یا ابتدای روز با دستکاری شمارنده یکی از تلمبه ها، سوخت را در چند خودروی تکراری تخلیه و آنها به سرعت از محل دور می شوند.
باتوجه به اینکه رسیدگی به این اقدام که به نوعی خیانت به بیت المال محسوب می شد، در شعبه 201 دادسرای ناحیه 2 مشهدو توسط بازپرس سالم اندای به صورت ویژه ای دردست رسیدگی قراردارد، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان پس از انجام تحقیقات میدانی، فنی و پلیسی خود 12 فردی که در این باره اطلاعاتی داشتند شناسایی و تمامی آنها رامورد بازجویی قرار دادند و به نتایج قابل توجه و عجیبی دست یافتند که تمامی اقدامات نامحسوس ومقدماتی ماموران را تایید می کرد.
*ارتباط متخلف با برخی مسئولان امر!
در میان افراد مورد تحقیق قرار گرفته یکی از نیروهای جایگاه سوخت قرار داشت که در جریان کامل ماجرا بود و در توضیح نحوه وقوع جرم به کارآگاهان گفت: تمامی تخلفات صورت گرفته توسط یکی از همکاران من درجایگاه سوخت انجام می شد. فروختن سوخت های یارانه ای را هم اکثرا در اوایل صبح و زمانی که جایگاه خلوت بودصورت می داد. فرد مطلع از ماجرا که پای او هم در این اقدام گیر است،ادامه داد:عامل فروش غیرقانونی گازوئیل که در این مسیر با فرد دیگری هم دست بود، ابتدا شماره انداز های تلمبه دستگاری و ارقام آن را کم یا زیاد می کرد، پس از آن هم سوخت را به صورت قاچاق داخل برخی تانکر های که روی خودروهای سنگین و...قرارداشت می ریخت.
گارگر جایگاه سوخت مذکور همچنین مدعی شد که عامل دست درازی به اموال عمومی درنوعی دیگر از اقدامات خود، با افرادی با هویت های «س.ک» و«ح.ر» که از نیروهای شاغل در شرکت نفت شهرستان مربوطه بودند ارتباط داشت و در ازای پرداخت حق حساب، ازآنها کارت گازوئیل دریافت و سوخت سهمیه ای را به افرادی که با آنها ارتباط داشت می فروخت.
*از فروش حواله سوخت تا بررسی حساب بانکی
او حتی حواله های گازوئیل را چند صد هزار تومان می فروخت. کارگر جایگاه سوخت ادامه داد:گاهی می شد که تریلی با مخزن مخصوص در جایگاه حاضر می شد و 2000 لیتر گازوئیل به شیوه ای که عنوان شد از چرخه قانونی خارج و در مخزن خودرو تخلیه می شد.
در ادامه باتوجه به اظهارات صریح فرد مذکور و ارئه برخی مستندات، بادستور قضایی حساب بانکی فرد متخلف مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد در بازه زمانی وقوع جرم اعداد و ارقام نامتعارفی به آن واریز و حتی از حساب خارج شده است.
در حالی که تحقیقات پلیسی نشان می داد رقم فروش گازوئیل توسط فرد مجرم در حدود 14 میلیارد تومان می باشد، بازپرس پرونده دستور داد تا دفاتر پمپ بنزین در سال های منتهی به اقدام صورت گرفته و همچنین حساب بانکی تمامی افراد دخیل در ماجرا به دقت مورد بررسی و نتیجه آن در کمترین زمان ممکن به دستگاه قضایی منعکس شود.

منبع: قدس

159 /318

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.