با انتشار خبر‌ استفاده‌ یک‌ مسئول‌ از‌ مدرک‌جعلی‌ رئیس‌ یکی‌ از‌ هیئت های‌ ورزشی‌ استعفا‌داد!

پرونده‌ مسئول ورزشی روی‌ میز‌ قاضی‌ قرار‌ گرفت


26 فروردین 1398 - 10:54
با لو رفتن ماجرای تصدی پُســت یکی از هیئت های ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به واســطه ارائه مدرک کاردانی جعلی،سرانجام مدتی پیش فرد متخلف از سمت خود کناره گیری کرد!

به گزارش مشهد فوری،ســال گذشته با ورود دستگاه قضایی به ماجرای جعل و فروش گســترده مدارک علمی در ســطوح مختلف، پرده از اقدامات غیرقابل باور جاعلان مدارک دانشگاهی در سطح کشور برداشته شد. در این زمینه هم گزارشهای متعددی در خط قرمز روزنامه قدس منتشر و ابعاد مختلفی از این پرونده برای مخاطبان تشریح و تلاش شبانه روزی مقام قضایی در این زمینه هم منتشر شد.

ابتدا در حین بررســی پرونده گسترده و پیچیده جعل مدارک علمی مشــخص شد که افراد شناخته شــدهای مانند برخی از ســلبریتی ها هم از دریافت مدارک جعلی در ســطوح دکتری بی نصیب نمانده اند! از طرفی دیگر مشخص شد که برخی افراد مسئول که در نهادهای دولتی و خصوصی شاغل هستند هم برای ارتقای سمت و... به سراغ جاعلان مدارک علمی رفته اند.

در ادامه مســتنداتی به دستگاه قضایی منعکس شد که نشان میداد یکی از افراد مسئول در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برای آنکه بتواند هر طور شده بر صندلی ریاست یکی از هیئتهای ورزشی استان بنشیند مدرک جعلی به این نهاد ارائه و سرانجام هم پُست مذکور را تصاحب می کند! از همین رو امیرحسین جوانبخت؛ بازپرس پرونده فروش سازمان یافته مدارک جعلی با توجه به اهمیت ماجرا دستور داد تحقیقات تکمیلی و ویژهای روی ماجرا به عمل آمد که در نتیجه مشخص شــد تمامی اطلاعات واصله صحت دارد و فرد مذکور برای آنکه بتواند در پست سازمانی خود ادامه فعالیت دهد، به سراغ یکی از مؤسسات غیرمجاز صدور مدارک علمی رفته و برای خود مدرک فوق دیپلم اخذ و آن را تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان داده است.

در ادامه پیگیری های بازپرس پرونده همچنین مشخص شد که برخــی از مدیران وقت اداره کل ورزش و جوانان اســتان در جریان این اتفاق قرار گرفته اند، اما هیچ واکنشی به موضوع نشان نداده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه روی مدرک علمی نامعتبر نام یکی از واحدهای دانشگاهی معتبر درج شده بود، این موضوع هم از آن دانشــگاه استعلام گرفته می شود که دانشگاه مذکور در تاریخ 97/7/27 در پاســخ مکاتبه صورت گرفته اعلام می کند که مدرک کاردانی صادره جعلی و فاقد اعتبار است!وقتی تمامی مســتندات و ادله قضایی جمعآوری شــد، مقام قضایی رئیس هیئت ورزشی مذکور را به شعبه احضار و مورد بازجویی قرار داد.

فرد مذکور در جلســه بازپرسی عنوان کرد: پول مدرک راطی چندین مرحله و به صورت نقدی پرداخت کرده اســت. او که متهم به استفاده از مدارک علمی جعلی است، ادامه داد: من فقط مدرک را به اداره کل ورزش و جوانان اســتان ارائه دادهام و جای دیگری از آن استفاده نکرده ام!

واکنش رئیس متخلف به لو رفتن ماجرا!

در حالی که شرح کامل استفاده از مدرک جعلی یکی از رؤسای هیئتهای ورزشی 30 دیماه سال گذشته در خط قرمز روزنامه قدس منتشر شد، حال چند روز پیش اطلاعات تازه ای به شعبه رسیدگی کننده به پرونده منعکس شد که گویای این موضوع بود که فرد متخلف پس از آنکه موضوع استفاده از مدرک جعلیاش در سمت رئیس یکی از هیئتها لو می رود، به سرعت استعفای خودش را اعلام و از ســمت مذکــور کناره گیری می کند. این اتفاقات در حالی است که فرد متهم به استفاده از مدارک علمی جعلی، برای عادی جلوه دادن ماجرا دوباره در یکی از دانشگاه ها برای اخذ مدرک علمی معتبر ثبت نام و در حال تحصیل است!

مدرک جعلی مدیر دیگر هم لو رفت!

همچنین در آن گزارش اعلام شد که اطلاعات تازه ای از استفاده یکی دیگر از مدیران ســابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از مدرک جعلی که او هم برای تصدی پُست مدیریتی از آن سوء استفاده کرده بود، روی میز بازپرس پرونده قرار گرفته است.حال در همین رابطه مشــخص شد مدیر مذکور چندی پیش به شــعبه 751 دادسرای مشــهد احضار و در این رابطه مورد بازجویی هم قرار گرفته است. از همین رو با توجه به آنچه در تحقیقات اولیه و محتویات مستندات جمعآوری شده پیش روی مقام قضایی قرار گرفته، استفاده فرد مذکور از مدرک جعلی نمایان اســت. بر همین اساس تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

با لو رفتن ماجرای تصدی پُســت یکی از هیئت های ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به واســطه ارائه مدرک کاردانی جعلی،سرانجام مدتی پیش فرد متخلف از سمت خود کناره گیری کرد!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

26 فروردین 1398 - 10:54

به گزارش مشهد فوری،ســال گذشته با ورود دستگاه قضایی به ماجرای جعل و فروش گســترده مدارک علمی در ســطوح مختلف، پرده از اقدامات غیرقابل باور جاعلان مدارک دانشگاهی در سطح کشور برداشته شد. در این زمینه هم گزارشهای متعددی در خط قرمز روزنامه قدس منتشر و ابعاد مختلفی از این پرونده برای مخاطبان تشریح و تلاش شبانه روزی مقام قضایی در این زمینه هم منتشر شد.

ابتدا در حین بررســی پرونده گسترده و پیچیده جعل مدارک علمی مشــخص شد که افراد شناخته شــدهای مانند برخی از ســلبریتی ها هم از دریافت مدارک جعلی در ســطوح دکتری بی نصیب نمانده اند! از طرفی دیگر مشخص شد که برخی افراد مسئول که در نهادهای دولتی و خصوصی شاغل هستند هم برای ارتقای سمت و... به سراغ جاعلان مدارک علمی رفته اند.

در ادامه مســتنداتی به دستگاه قضایی منعکس شد که نشان میداد یکی از افراد مسئول در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برای آنکه بتواند هر طور شده بر صندلی ریاست یکی از هیئتهای ورزشی استان بنشیند مدرک جعلی به این نهاد ارائه و سرانجام هم پُست مذکور را تصاحب می کند! از همین رو امیرحسین جوانبخت؛ بازپرس پرونده فروش سازمان یافته مدارک جعلی با توجه به اهمیت ماجرا دستور داد تحقیقات تکمیلی و ویژهای روی ماجرا به عمل آمد که در نتیجه مشخص شــد تمامی اطلاعات واصله صحت دارد و فرد مذکور برای آنکه بتواند در پست سازمانی خود ادامه فعالیت دهد، به سراغ یکی از مؤسسات غیرمجاز صدور مدارک علمی رفته و برای خود مدرک فوق دیپلم اخذ و آن را تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان داده است.

در ادامه پیگیری های بازپرس پرونده همچنین مشخص شد که برخــی از مدیران وقت اداره کل ورزش و جوانان اســتان در جریان این اتفاق قرار گرفته اند، اما هیچ واکنشی به موضوع نشان نداده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه روی مدرک علمی نامعتبر نام یکی از واحدهای دانشگاهی معتبر درج شده بود، این موضوع هم از آن دانشــگاه استعلام گرفته می شود که دانشگاه مذکور در تاریخ 97/7/27 در پاســخ مکاتبه صورت گرفته اعلام می کند که مدرک کاردانی صادره جعلی و فاقد اعتبار است!وقتی تمامی مســتندات و ادله قضایی جمعآوری شــد، مقام قضایی رئیس هیئت ورزشی مذکور را به شعبه احضار و مورد بازجویی قرار داد.

فرد مذکور در جلســه بازپرسی عنوان کرد: پول مدرک راطی چندین مرحله و به صورت نقدی پرداخت کرده اســت. او که متهم به استفاده از مدارک علمی جعلی است، ادامه داد: من فقط مدرک را به اداره کل ورزش و جوانان اســتان ارائه دادهام و جای دیگری از آن استفاده نکرده ام!

واکنش رئیس متخلف به لو رفتن ماجرا!

در حالی که شرح کامل استفاده از مدرک جعلی یکی از رؤسای هیئتهای ورزشی 30 دیماه سال گذشته در خط قرمز روزنامه قدس منتشر شد، حال چند روز پیش اطلاعات تازه ای به شعبه رسیدگی کننده به پرونده منعکس شد که گویای این موضوع بود که فرد متخلف پس از آنکه موضوع استفاده از مدرک جعلیاش در سمت رئیس یکی از هیئتها لو می رود، به سرعت استعفای خودش را اعلام و از ســمت مذکــور کناره گیری می کند. این اتفاقات در حالی است که فرد متهم به استفاده از مدارک علمی جعلی، برای عادی جلوه دادن ماجرا دوباره در یکی از دانشگاه ها برای اخذ مدرک علمی معتبر ثبت نام و در حال تحصیل است!

مدرک جعلی مدیر دیگر هم لو رفت!

همچنین در آن گزارش اعلام شد که اطلاعات تازه ای از استفاده یکی دیگر از مدیران ســابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از مدرک جعلی که او هم برای تصدی پُست مدیریتی از آن سوء استفاده کرده بود، روی میز بازپرس پرونده قرار گرفته است.حال در همین رابطه مشــخص شد مدیر مذکور چندی پیش به شــعبه 751 دادسرای مشــهد احضار و در این رابطه مورد بازجویی هم قرار گرفته است. از همین رو با توجه به آنچه در تحقیقات اولیه و محتویات مستندات جمعآوری شده پیش روی مقام قضایی قرار گرفته، استفاده فرد مذکور از مدرک جعلی نمایان اســت. بر همین اساس تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

منبع: قدس

159 /199

اخبار مرتبط
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.